TUZEMSKÉ SAMOZDANENIE V STAVEBNÍCTVE

TUZEMSKÉ SAMOZDANENIE V STAVEBNÍCTVESorry, this entry is only available in Slovak.

Od roku 2016 sa na Slovensku zavádza nový vnútrozemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach. Toto tuzemské samozdanenie v stavebníctve má riešiť zlú ekonomickú situáciu, ktorá sa týka platobnej neschopnosti odberateľov stavebníctve a tak isto má eliminovať daňové podvody v tomto sektore. Poskytovateľ stavebných prác, ktorý je platiteľom DPH, bude fakturovať svoje dodávky bez DPH a príjemca, ktorý je platiteľ DPH, prizná DPH a súčasne si ju odpočíta, ak spĺňa podmienky na jej odpočítanie.

Režim samozdanenia v stavebníctve upravuje § 69 ods. 12 písm. j) novely zákona č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie rieši dodanie stavebných prác, vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy, dodanie tovaru s inštaláciou a montážou. Uvedené dodávky sú predmetom samozdanenia, ak patria medzi činnosti uvedené v sekcii F novej štatistickej klasifikácie produktov podľa činností.

 

Štatistická klasifikácie produktov podľa činností v sekcii F zahŕňa tieto divízie na stavby a stavebné práce:

41 – Budovy a výstavba budov zahŕňajú skupiny:

 • bytové budovy,
 • nebytové budovy,
 • práce na stavbe bytových a nebytových budov – nové diela,
 • rozširovanie pôvodných stavieb,
 • práce na úpravách a renováciách,

42 – Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb zahŕňajú skupiny:

 • cesty a železnice,
 • práce na stavbe ciest a železníc,
 • výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí,
 • ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov inžinierskych stavieb,

43 – Špecializované stavebné práce zahŕňajú skupiny:

 • demolačné práce a príprava staveniska,
 • elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce,
 • kompletizačné a dokončovacie práce,
 • ostatné špecializované stavebné práce.

 

Tuzemský prenos daňovej povinnosti sa neuplatní, ak sú dodávky stavebných prác dodané neplatiteľovi DPH alebo občanovi. Tak isto sa tuzemské samozdanenie stavebných prác neuplatní aj pri činnostiach, ktoré nepatria do vyššie uvedenej sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností, napr.:

 

 • prefabrikované stavebné prvky z betónu,
 • práce architektov alebo geodetov,
 • prenájom lešení bez montáže bez montáže a demontáže,
 • výroba hotovej betónovej zmesi na priame použitie,
 • inštalácia elektromotorov, generátorov a transformátorov v elektrárňach,
 • inštalácia, oprava a údržba priemyselnej vzduchotechniky a chladiacich zariadení,
 • montáž samostatne stojaceho nábytku,
 • údržba a oprava priemyselných kotlov,
 • čistenie komínov.

 

Ak stavebné práce predstavujú zložené plnenie, napr. dodanie tovaru a zároveň aj dodanie určitých prác, je potrebné posúdiť, ktoré je hlavné plnenie, najmä v prípade ak nie je uzatvorená zmluva. Teda pri dodaní novej stavby podľa zmluvy o dielo je hlavným cieľom vybudovanie stavby, ktorá pred tým neexistovala, no pri predaji nehnuteľnosti je primárnym cieľom nadobudnutie vlastníctva.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v uvedenej novele zákona o DPH nie je uvedené prechodné ustanovenie, preto v súvislosti so stavebnými prácami, kde daňová povinnosť vznikla pred 01.01.2016, dodávateľ a platiteľ DPH zaplatí DPH. V prípade, ak vznikla daňová povinnosť už od 01.01.2016, DPH bude platiť príjemca plnenia, ktorý je platiteľom DPH.

 

Oprava základu dane, ktorá sa bude týkať dodania stavebných prác, sa vykoná v závislosti od toho, kedy vznikla daňová povinnosť.

 

Pri dodaní stavebných prác, kedy je príslušná zmluva rozdelená na viaceré čiastkové plnenia a niektoré z týchto čiastkových plnení sa odovzdá ešte v roku 2015, dodávateľ, ktorý je platiteľom DPH, bude osobou povinnou platiť DPH, ak daňová povinnosť vznikla ešte do 31.12.2015 pri danom čiastkovom plnení. Odberateľ, ktorý je platiteľom DPH, bude osobou povinnou platiť DPH pri ostatných čiastkových plneniach, pri ktorých vznikne daňová povinnosť po 01.01.2016.

 

Novela zákona o DPH pri dodaní stavebných prác ako aj pri iných typoch tuzemského samozdanenia (kovový odpad, dodanie nehnuteľnosti, dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa) dopĺňa do § 69 zákona o DPH aj ustanovenie, že platiteľ, ktorý vykonáva činnosti, ktoré nie sú predmetom zákona o DPH, sa považuje za príjemcu plnenia v postavení platiteľa pre všetky vyššie uvedené plnenia. To znamená, že aj keď v určitých prípadoch plnenie, ktoré je prijaté odberateľom, nemusí súvisieť s činnosťou, pre ktorú sa tento odberateľ stal platiteľom DPH, dodávateľ použije režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, pretože má postavenie platiteľa DPH a tento je povinný ju priznať v daňovom priznaní, aj keď si ju nemôže odpočítať.

 

V súvislosti s tuzemským samozdanením na stavebné práce môže vzniknúť kolízia medzi situáciou, kedy zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH dodá stavebné práce na Slovensku zdaniteľnej osobe alebo ak táto zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH dodá stavebné práce na Slovensku platiteľovi DPH, a to v technike vrátenia DPH prostredníctvom jej refundácie alebo odpočítania v daňovom priznaní.

 

Oznámenie Finančnej správy nájdete tu

 

Aktuálne znenie zákona o dani z príjmov nájdete tu

 

KLT AUDIT l 19.12.2015