VÝDAVKY PO ZAPLATENÍ

VÝDAVKY PO ZAPLATENÍNezabudnite do konca tohto roka zaplatiť svoje faktúry za nájomné a poradenské služby, aby ste ich mali ešte v daňových výdavkoch za rok 2015.

V tomto roku došlo k zmene zákona o dani z príjmu v časti uplatňovania výdavkov po zaplatení (§ 17 ods. 19 platného zákona o dani z príjmov). Rozšíril sa okruh druhov výdavkov, ktoré môžu byť zahrnuté do základu dane až po ich zaplatení. Ide o tieto skupiny výdavkov:

  1. Kompenzačné platby vyplácané podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach.
  2. Výdavky na nájomné hmotného a nehmotného majetku. Ak sa uhrádzajú fyzickej osobe, tak sa výdavky uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy na príslušné zdaňovacie obdobie.
  3. Výdavky na marketingové a iné štúdie a prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa tieto príjmy zahrnú do základu dane až po prijatí úhrady.
  4. Odplaty a provízie za sprostredkovanie, aj keď ide o sprostredkovanie podľa mandátnej alebo podobnej zmluvy (najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu, okrem poisťovní, bánk a zaisťovní).
  5. Výdavky voči daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a so zdrojom na Slovensku vyplácané v prospech daňovníkov nezmluvného štátu a po vykonaní zrážkovej dane alebo zabezpečenia u daňovníka, ktorý vypláca tieto príjmy.
  6. Výdavky na poradenské a právne služby (vykladané ako poradenské a právne služby podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností – sekcia M, divízia 69 – Právne a účtovné služby).
  7. Výdavky na získanie noriem a certifikátov, ktoré sa po úplnom zaplatení zahrnú do základu dane rovnomerne počas ich platnosti, najviac však 36 mesiacov od ich zaplatenia (časovo rozlišované normy a certifikáty s obstarávacou cenou vyššou ako 2 400 EUR).

 

Vzorové príklady nájdete tu

Aktuálne znenie zákona o dani z príjmov nájdete tu

 

KLT AUDIT l 16.12.2015