AUDÍTORSKE SLUŽBY

Audítorske služby

Nezávislý audit vykonávaný spoločnosťou KLT AUDIT podľa medzinárodných usmernení pre audit a uisťovacie služby (ISA) v súlade s etickým kódexom pre účtovných odborníkov je prostriedkom, ktorý zabezpečuje dôveryhodnosť zverejňovaných informácií, od ktorých závisia nielen akcionári, ale aj ostatní používatelia účtovnej závierky.

Audítorské služby poskytujeme spoločnostiam v rôznych odvetviach podnikateľskej sféry, ale aj organizáciám neziskového sektora. Máme dlhoročné skúsenosti s auditom spoločností pôsobiacich v sieťových odvetviach. Naše profesionálne audítorské postupy sa odvíjajú od dôkladného poznania klienta a odvetvia, v ktorom pôsobí. Detailné testovanie, ako súčasť audítorských techník, vykonávame v mnohých prípadoch v priebehu celého roka. To umožňuje priebežné odstraňovanie zrejmých chýb a systémových nedostatkov v účtovnom a kontrolnom prostredí klienta. Naša metodika auditu ďalej zahŕňa efektívne analytické testovanie, dôkladné zameranie sa na vnútorné kontroly, podnikateľské interné, ale aj externé riziká. V prípade identifikácie rizikových oblastí poskytujeme klientovi súbor odporúčaní zameraných na lepšie zhodnotenie podnikania.

Základným výstupom štatutárneho auditu je správa vypracovaná podľa medzinárodných štandardov, ktorá obsahuje názor nezávislého audítora na zverejňované finančné informácie s vysokou mierou uistenia.

Okrem štatutárneho auditu riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky vypracovanej podľa zákona o účtovníctve a IAS/IFRS, poskytuje KLT AUDIT svojim klientom aj iné služby na preverenie finančných informácií, vykonanie odsúhlasených postupov a uistenie v špecifických oblastiach.