Účtovníctvo

Účtovníctvo

Spracovanie účtovníctva nevnímame iba ako štatutárnu povinnosť, ale vidíme v ňom dôležitý zdroj informácií pre vedenie spoločnosti. Pri riešení otázok súvisiacich s vedením účtovníctva a spracovaním mzdovej problematiky postupujeme flexibilne v súlade s platnou legislatívou a s ohľadom na záujmy našich klientov.

 

V rámci externého spracovania účtovníctva Vám spoločnosť KLT AUDIT ponúka tieto služby:

 

 • spracovanie jednoduchého i podvojného účtovníctva,
 • vypracovanie účtovnej závierky v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania,
 • transformácia účtovnej závierky v súlade s IAS/IFRS,
 • implementáciu účtovníctva novovzniknutej spoločnosti a návrh vhodných účtovných postupov,
 • vypracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc,
 • vedenie evidencie k DPH a vypracovanie priznaní k DPH,
 • spracovanie podkladov pre priznanie k dani z príjmov,
 • spracovanie štatistických výkazov,
 • elektronická komunikácia so štátnymi inštitúciami za klienta,
 • asistencia a pomoc pri spracovaní účtovných podkladov, zmlúv, zápisníc, obchodnej korešpondencie, evidencie jázd motorových vozidiel a cestovných príkazov,
 • externé spracovanie miezd a personalistika.