Kto sme? | KLT AUDIT, spol. s r. o.

Kto sme?

Naša vízia


Pomáhať klientom pri budovaní zdravých, funkčných a transparentných interných systémov, ktoré by mali byť oporou v podnikaní, nie záťažou, hľadanie cesty k zmysluplnému a reálnemu hospodáreniu.

Našou prioritou je kvalita a základom našej práce je presné pochopenie klienta a jeho potrieb.

Pozornosť a dôvera


Byť dobrým poradcom znamená byť vnímavým a pozorným poslucháčom, so schopnosťou správne pochopiť požiadavky a potreby klientov a na základe toho hľadať správne riešenia.

Dôvera zo strany zamestnancov, klientov, všetkých osôb a organizácií spojených s našou firmou je pre nás veľmi cenná a je zároveň silou, ktorá nás formuje. Dôveru dáva ľuďom konanie, ktoré je zamerané na dobro všetkých zúčastnených.

Vedomie zodpovednosti


Zodpovednosť voči klientovi pre nás znamená pomáhať mu s maximálnym nasadením. Uvedomujeme si však aj svoju spoločenskú zodpovednosť. Smerovanie k zodpovednému podnikaniu, využívanie našich schopností k ovplyvňovaniu pozitívnych zmien vo svete je pre nás rovnako dôležité. Od toho sa odvíja dôslednosť v dodržiavaní etických princípov, integrita celého tímu a každého zamestnanca osobitne. Tvorivá sila sa uvoľní iba v prostredí s hodnotovými postojmi, ktoré dáva priestor ľuďom pre ich rozvoj.

Tímová práca a efektívna kontrola


Sme presvedčení, že základom kvalitnej a zmysluplnej práce sú vysoké nároky na ľudí bez ich preťažovania, so zameraním na ich individualitu a jedinečnosť. Rozdielne schopnosti a vlastnosti ľudí spolupracujúcich v tíme sú ideálnym predpokladom pre vzájomný úžitok a najmä prínos pre klientov. Zároveň presadzujeme tímový model efektívnej vzájomnej kontroly, ktorá je zárukou kvality našej práce.

Profesionalita


Odbornosť, dokonalá orientácia v príslušnej legislatíve, neustále vzdelávanie sa, sú pre nás samozrejmosťou. Uvedomujeme si, že samotné vzdelanie nestačí. Treba vedieť odborné znalosti správne použiť na hľadanie najvhodnejších riešení. Naše viac ako pätnásťročné skúsenosti a snaha o nevyhnutné inovácie sú dôležitým predpokladom, aby výsledky našej práce dosahovali vysokú úroveň štandardov kvality.

Dôvernosť informácií


Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o informáciách získaných na základe profesionálnych alebo obchodných vzťahov nám vyplýva z etického kódexu pre účtovných odborníkov a z platnej legislatívy. V našej firme sa snažíme o to, aby etické princípy neboli pre nás iba povinnosťou, ale prirodzenou normou správania sa.